Pismo od producenta leku

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź na pismo Stowarzyszenia do producenta leku, w którym po raz kolejny poprosiliśmy o podjęcie wszelkich niezbędnych działań. Przeczytajcie sami. Komentarz wydaję się zbędny.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 roku

Od:
Actelion Pharma Polska SP. z o.o.

Do:
Sz, P. Dariusz Banicki
Stowarzyszenie Chorych na Niemana-Picka
i Choroby Pokrewne

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 11 kwietnia 2013 roku, w którym przekazał Pan do wiadomości Actelion Pharma Polska Sp. z o.o. (,,Actelion”) pismo kierowane przez reprezentowane przez Pana Stowarzyszenie do Ministra Zdrowia oraz zwrócił się Pan do Actelion o podejmowanie działań, których efektem mogłaby być refundacja ze środków publicznych leczenia choroby Niemanna-Picka typu C (NP-C) miglustatem, w imieniu firmy Actelion, informujemy co następuje:

Actelion od chwili złożenia wniosku o objęcie refundacją produktu leczniczego Zavesca (miglustat) w leczeniu choroby Niemanna-Picka typu C, aktywnie uczestniczył w postępowaniu i przyjął warunki strony ministerialnej, których spełnienie, jak wynikało z przebiegu negocjacji, było konieczne do uzyskania refundacji leku. Przyjęcie przez Actelion warunków cenowych dla leku, zaproponowanych przez Zespół Negocjacyjny Komisji Ekonomicznej, nie zostało jednak poprawnie udokumentowane. Fakt ten wpłynął również na uchwalę Komisji Ekonomicznej, która została podjęta w oparciu o błędny stan faktyczny.

Actelion korzystając z prawa czynnego udziału strony w postępowaniu, wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o udostępnienie akt sprawy, a następnie o ich korektę w oparciu o nagranie z przebiegu negocjacji cenowych z dnia 30 stycznia 2013 roku (w tym korektę uchwały Komisji Ekonomicznej oraz protokołu z posiedzenia Zespołu Negocjacyjnego).

Actelion jednocześnie, w celu uniknięcia wydania przez Ministra Zdrowia decyzji w oparciu o błędną dokumentację, wystąpił o zawieszenie postępowania do czasu dokonania stosownej korekty. Do dnia dzisiejszego ani nie została dokonana korekta dokumentacji, ani w związku z powyższym nie doszło do zawieszenia postępowania w sprawie. Kilkukrotnie firma występowała również z prośbą o spotkanie w celu omówienia przedłużającej się procedury rozpatrywania wniosku oraz obietnic refundacji dla ww. leczenia, składanych przez poprzedniego Ministra Zdrowia.

Do chwili obecnej Minister zdrowia nie udzielił Actelion żadnej odpowiedzi ani też nie wyraził chęci spotkania w opisanej sprawie.

Przekazując powyższe, pragnę zapewnić Pana, że Actelion podejmuje wszelkie działania zgodne z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia refundacji wnioskowanego leczenia.

Pismo podpisali, pani Dyrektor oraz pan Prokurent firmy Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.